Scandinavian Health Innovations offentliggör bokslutskommuniké för 2020

Scandinavian Health Innovations offentliggör bokslutskommuniké för 2020

Oktober-december 2020 (jämfört med oktober-december 2019)

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 918 TKR (2 874), en ökning med ca 2 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 458 TKR (287).
 • Soliditeten uppgick till ca 50 procent (38).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -5 725 TKR (1 171).
 • Resultat per aktie -0,6 SEK (0,1).

Januari-december 2020 (jämfört med januari – december 2019)

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 10 540 TKR (9 317), en ökning med ca 13 procent
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 282 TKR (-583).
 • Soliditeten uppgick till ca 50 procent (38).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -6 820 TKR (214).
 • Resultat per aktie -1,4 SEK (- 0,3).

Väsentliga händelser under perioden

 • Scandinavian Health Innovations lanserar Eco Health Nordic. Bolaget kommer utveckla naturliga, ekologiska och hållbara produkter i samarbete med redan etablerade externa varumärken.
 • Scandinavian Health Innovations dotterbolag Organic Inspirations ABs spridningsemission avslutades. Den tillförde Bolaget ca 1,6 MKR före emissionskostnader.
 • Scandinavian Health Innovations genomför en riktad emission om 5 MKR.
 • Scandinavian Health Innovations dotterbolag Eco Health Nordic förvärvar 100 procent av aktierna i Brandtics AB.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Bolagsverket registrerade Scandinavian Health Innovations riktade emission om 5 MKR vilket ökade antalet B-aktier med 442 478.

VD kommentar 

Bästa aktieägare,

Nu är det 13:e kvartalet i rad som vi uppvisar tillväxt. Kvartalet har varit ett av våra bästa men samtidigt mest utmanande någonsin. I en marknad som fortfarande är osäker på grund av pandemin ser vi en tydlig tillväxt online och ett starkt intresse för kunskap inom hälsa och hållbarhet. Resultatet är att vi avslutar 2020 och börjar 2021 starkare än någonsin. Hälsomedvetenheten fortsätter att öka och fler och fler söker information om fysisk aktivitet, kost och andra åtgärder som leder till en bättre hälsa. Vi har under kvartalet slagit rekord i antalet besökare på våra plattformar och allt tyder på att antalet kommer att fortsätta växa under 2021 (se graf på sid 14).

70 procent av besöken på våra plattformar görs via smartphones och behovet hos konsumenter att snabbt hitta information ökar kontinuerligt. Vi ser att vårt affärsområde Organic Techplatforms har en viktig funktion att förmedla kunskap till konsumenter om hälsa, kost och en hållbar livsstil. För att kunna tillgodose den ökade efterfrågan har vi satsat på fler funktioner och mobile first lösningar inom Organic Techplatforms vilket över tid kommer öka konverteringar och därmed omsättningstillväxten. Strategin att fokusera på e-commerce för våra varumärken har förstärkts via pandemin och försäljningen online har fortsatt att öka under fjärde kvartalet samtidigt som försäljningen till fysiska butiker minskat.

Vårt dotterbolag Eco Health Nordic AB genomförde sitt första förvärv av Brandtics AB som inte bara stärker erbjudandet mot kunderna utan även gav oss kompetens i form av nya medarbetare. Eco Health Nordics affärsmodell som baseras på e-commerce tillsammans med influencer marketing ligger helt rätt i tiden och vi ser fram emot ett händelserikt år för bolaget.

Tillväxten online är fortsatt stark och vi har genomfört flera parallella investeringar i dotterbolagen som vi redan nu ser kommer göra stor skillnad i vår tillväxt under 2021 och framåt. Koncernen har nu en stark balansräkning och de investeringar och ökade kostnaderna under 2020 förväntas ge god effekt på lönsamheten under 2021. Majoriteten av kostnaderna under Q4 är av engångskaraktär och vi kan nu se fram emot förbättrad lönsamhet i flera av dotterbolagen under 2021.

Vi har under kvartalet genomfört en riktad emission om 5,0 MSEK vilket stärker vår balansräkning och därmed framtidsutsikter. Kapitalet kommer i huvudsak att användas för fortsatta investeringar i dotterbolagen och framtida förvärv.

Vi ser en växande marknad och konsumentefterfrågan avseende naturliga och ekologiska produkter men också ett starkt informationsbehov avseende hälsa, naturlig livsstil och hållbarhet. På kommande sidor i kvartalsrapporten kan du läsa mer om våra affärsområden Organic Brands och Organic Techplatforms samt dotterbolagens ljusa framtid.

Ser fortsatt fram emot en spännande och givande framtid.

Pressmeddelandet är bifogat i sin helhet

SHI:s dotterbolag Eco Health Nordic genomför förvärv av Brandtics AB

Scandinavian Health Innovations AB (publ):s (”SHI” eller ”Bolaget”) dotterbolag Eco Health Nordic AB (”Eco Helath Nordic” eller ”EHN”)  förvärvar 100 procent av aktierna i Brandtics AB (”Brandtics”). Samtliga aktier i Brandtics AB förvärvas genom emittering av 1 764 706 B-aktier i Eco Health Nordic som efter transaktionen motsvarar cirka 15 procent av kapitalet och cirka 8,5 procent av rösterna i EHN. Förvärvsavtalet undertecknades den 17 december 2020 med tillträdesdag den 1 januari 2021. Brandtics VD Michael Fenton tillträder som COO för Eco Health Nordic den 1 januari 2021.

SHI har tidigare kommunicerat avsikten att de närmsta åren utöka koncernen med flera bolag, både genom samarbeten och förvärv. Bolaget och dess nuvarande dotterbolag Eco Health Nordic har under året inlett ett samarbete med Brandtics AB i syfte att långsiktigt kunna öka tillväxten för båda bolagen och accelerera tillväxten online. EHN och Brandtics är nu i en spännande fas där de avser signera flera avtal med kända personliga varumärken i syfte att åt dem utveckla naturliga, ekologiska och hållbara produkter. SHI ser flera beröringspunkter som kommer skapa mervärde för samtliga varumärken, dess kunder och därmed också Bolagets aktieägare.

Brandtics ABs verkställande direktör Michael Fenton tillträder rollen som COO för EHN den 1 januari 2021. Michael Fenton har arbetat med marknadsföring i över 20 år med tyngdpunkt inom sport- och musikindustrin. Det breda internationella kontaktnät som Michael byggt upp under sin karriär i kombination med hans kunskap inom e-commerce och produktion tillför stort värde inför EHNs kommande expansion. Planen och strategin för EHN och Brandtics som utarbetats under förhandlingarna kommer innebära en snabb expansionstakt under 2021 och 2022.

”Jag är oerhört exalterad över framtiden för Brandtics och Eco Health Nordic. Den strategi som vi nu har på plats för 2021-2022 kommer att ge oss ett starkt marknadserbjudande i kombination med en snabb expansion i Sverige och internationellt. Eco Health Nordic och Brandtics kommer att bli starkare tillsammans och jag ser fram emot att börja bygga företagen tillsammans med mitt team under 2021., säger Michael Fenton, VD på Brandtics.

Förvärvsavtalet undertecknades den 17 december 2020 med tillträdesdag den 1 januari 2021. Samtliga aktier i Brandtics AB förvärvades genom emittering av 1 764 706 B-aktier i EHN som efter transaktionen motsvarar cirka 15 procent av kapitalet och cirka 8,5 procent av rösterna i EHN. SHIs innehav i EHN efter transaktionen uppgår till totalt 9 000 000 B-aktier och 1 000 000 A-aktier motsvarande cirka 85 procent av kapitalet och cirka 91,5 procent av rösterna. Brandtics AB kommer att konsolideras i SHIs räkenskaper från och med den 1 januari 2021.

Förvärvet av Brandtics och satsningen på Eco Health Nordic är ytterligare ett viktigt steg i vår expansionsplan geografiskt och inom online growth. Målsättning är att bolagen ska hålla en snabb expansionstakt under 2021-2022. Satsningen kommer även bidra till synergieffekter och en snabbare tillväxttakt för flera av våra nuvarande och kommande dotterbolag. Jag och vårt team ser med spänning fram emot att bygga Eco Health Nordic och Brandtics tillsammans med Michael och hans team”, säger Daniel Ehdin, VD på Scandinavian Health Innovations.

Kort om Brandtics AB
Brandtics grundades 2020 med affärsidén att utveckla produkter och plattformar åt influencers. Brandtics ansvarar och genomför allt arbete kring produktutveckling, produktion, distribution och webbplatsbyggnad och levererar en helhetslösning till influencers som får en egen produktserie och enbart behöver fokusera på marknadsföring.

Läs mer om verksamheterna på ecohealthnordic.com och brantics.com

Scandinavian Health Innovations AB (publ) aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet SHI SME.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shiorganic.com, tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Scandinavian Health Innovations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2020, kl. 10.55.

Pressmeddelandet är bifogat i sin helhet

Scandinavian Health Innovations stärker kassan genom riktad emission om 5,0 MSEK

Styrelsen i Scandinavian Health Innovations AB (publ) (”SHI” eller ”Bolaget”) har beslutat, med bemyndigande från årsstämman 3 juni 2020, att genomföra en riktad emission om 5,0 MSEK. Teckningskursen för den riktade emissionen om 5,0 MSEK är 11,3 kronor per aktie.

Styrelsen för SHI har beslutat, med bemyndigande från årsstämman 3 juni 2020, att genomföra en riktad emission om 5,0 MSEK. Syftet är att stärka rörelsekapitalet och balansräkningen samt genomföra planerade investeringar i dotterbolagen under 2021.

 

 • ”Vi fortsätter, trots allt som sker i omvärlden, att uppvisa en god tillväxt och samtliga våra dotterbolag har ett mycket spännande år framför sig. Att vi nu stärker balansräkningen ytterligare gör att vi får en kassa som räcker med god marginal till de satsningar och investeringar vi avser genomföra under 2021 i syfte att ytterligare öka vår tillväxttakt. Den stärkta kassan öppnar även upp för fler förvärv vilket gör 2021 till ett oerhört spännande år för koncernen”, säger Daniel Ehdin, VD på Scandinavian Health Innovations.

Teckningskursen för den riktade emissionen om 5,0 MSEK är 11,3 kronor per aktie. Priset per aktie är satt utifrån stängningskursen den 30 november 2020 vilket innebär att 442 478 B-aktier emitteras vilket resulterar i en utspädning om cirka 18,0 procent. Emissionen är riktad till Unwrap Finance Nordic AB. Av totalt 5,0 MSEK avser 2,0 MSEK kvittning av lån och 3,0 MSEK nytt kapital som tillförs Bolaget.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att en riktad emission är mest kostnadseffektivt och minst tidskrävande. Styrelsen anser att emissionen är genomförd till marknadsmässiga villkor och stärker bolagets möjligheter till framtida avkastning för aktieägarna.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shiorganic.com, tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Scandinavian Health Innovations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2020, kl. 09.10.

Pressmeddelandet är bifogat i sin helhet

Scandinavian Health Innovations AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden juli-september 2020

Juli-september 2020 (jämfört med juli-september 2019)

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 105 TKR (1 942 TKR), en ökning med cirka 8 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -713 TKR (-109 TKR).
 • Soliditeten uppgick till 22 procent (41 procent).
 • Kassaflödet från den löpnade verksamheten för perioden uppgick till -216 TKR (-118 TKR).
 • Resultat per aktie -0,3 SEK (-0,1 SEK).

Januari-september 2020 (jämfört med januari-september 2019)

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 7 967 TKR (6 539 TKR), en ökning med cirka 22 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 824 TKR (-870 TKR).
 • Soliditeten uppgick till 22 procent (41 procent).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1 095 TKR (-987 TKR).
 • Resultat per aktie -0,8 SEK (-0,5 SEK).

Väsentliga händelser under perioden

 • Scandinavian Health Innovations dotterbolag Organic Inspirations lanserar sin spridningsemission via FundedByMe.
 • Scandinavian Health Innovations dotterbolag Natural Shop Europe avslutade sin spridningsemission som fulltecknades.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Scandinavian Health Innovations lanserar Eco Health Nordic. Bolaget kommer utveckla naturliga, ekologiska och hållbara produkter i samarbete med redan etablerade externa varumärken.

 

VD kommentar

Bästa aktieägare,

Vi fortsätter att växa! Nu är det 12:e kvartalet i rad som vi uppvisar tillväxt. 2020 har fortsatt varit ett av de mest utmanande åren sedan starten. Vi visar fortsatt styrka och framtiden är ljus för samtliga av våra dotterbolag, även om vi i rådande läge behövt göra förändringar i tidsplaner.

I början av året räknade vi med en betydligt högre omsättningstillväxt för Q3 2020 men eftersom Ekoappens lansering flyttades från maj till september, Natural Shops nya plattform inte stod klar förrän oktober och att vi märkt av en minskning av orderingång från återförsäljare med fysiska butiker blev tillväxten lägre än önskat. Vi har dock gjort stora framsteg i samtliga dotterbolag och framtiden ser, trots rådande marknadsläge, ljusare ut än någonsin tidigare.

Tillväxten online är fortsatt stark och vi har under kvartalet genomfört flera parallella investeringar i dotterbolagen som vi redan nu ser kommer göra stor skillnad i vår tillväxt under 2021 och framåt. På sidorna 4-9 i rapporten kan du läsa mer om respektive affärsområdes framsteg under kvartalet samt de intressanta satsningar vi har att se fram emot i närtid.

Vi har flera samarbeten och nya satsningar att se fram emot under 2021 och de investeringar som görs nu under 2020 kommer att ge god avkastning i form av ökad tillväxttakt. Antalet varumärken kommer att öka och vi har flera förvärv att se fram emot vilket kan komma att förbättra både resultatet och tillväxten. Idag kan jag med säkerhet säga att vi kommer att vara en snabbväxande koncern med god lönsamhet, det är bara en fråga om tid innan det sistnämnda uppnås. Jag ser fram emot att under de kommande kvartalen kunna uppvisa siffror och konkreta satsningar som bevisar det för dig som delägare.

Vill du som delägare hålla dig uppdaterad följer du enklast våra framsteg på shiorganic.com

Ser fortsatt fram emot en spännande och givande framtid.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapporten för perioden oktober-december 2020 publiceras den 17 februari 2021.

Pressmeddelandet i sin helhet är bifogat.

Läs hela rapporten här

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shiorganic.com, tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Scandinavian Health Innovations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2020, kl. 08.30.

 

Scandinavian Health Innovations AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden april-juni 2020

April-juni 2020 (jämfört med april-juni 2019)

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 3 246 TKR (2 634 TKR), en ökning med cirka 23 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -581 TKR (-173 TKR).
 • Soliditeten uppgick till 19 procent (35 procent).
 • Kassaflödet från den löpnade verksamheten för perioden uppgick till 17 TKR (-708 TKR).
 • Resultat per aktie -0,2 SEK (-0,1 SEK).

Väsentliga händelser under perioden

 • Scandinavian Health Innovations (SHI) dotterbolag Natural Shop beslutar om spridningsemission.
 • SHI:s dotterbolag Organic Inspirations beslutar om spridningsemission.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • SHI:s dotterbolag Organic Inspirations lanserar sin spridningsemission via FundedByMe.
 • SHI:s dotterbolag Natural Shop genomför spridningsemission som fulltecknades.

VD kommentar

Bästa aktieägare,

Nu är det 11:e kvartalet i rad som vi uppvisar tillväxt. Första halvåret 2020 har fortsatt varit ett av de mest utmanande sedan starten. Det som sker i omvärlden påverkar alla företag och jag tror att det är i kriser, likt den vi ser i omvärlden, som företags affärsmodeller och strategier synas i sömmarna. Även om jag i slutet av 2019 hade räknat med en betydligt högre tillväxt för första halvåret 2020 är jag idag, med facit i hand, glad över att vi fortsatt visar styrka och att framtiden fortsatt är ljus för samtliga våra dotterbolag även om vi behövt göra förändringar i tidsplaner. Utöver god tillväxt har vi under kvartalet planerat och genomfört spridningsemissioner i två av våra dotterbolag, Natural Shop och Organic Inspirations, där den första blev fulltecknad och den andra inleddes i juli och fortsatt pågår där hittills 175 investerare tecknat sig för cirka 1,2 MSEK. Om denna emission skulle stängas idag skulle marknadsvärdet på våra aktier i dessa två dotterbolag uppgå till över 20 MSEK. Resultatet av emissionerna medför att vi under Q3 får en väsentligt starkare balansräkning och större utrymme att genomföra de investeringar som vi är övertygade om kommer att öka vår tillväxttakt framgent.

Under hösten och vintern har vi mycket att se fram emot. Flera diskussioner om samarbeten och förvärv går framåt och samtliga våra dotterbolag har flera lanseringar på gång. Resultatet under Q2 påverkades negativt i huvudsak av att dotterbolaget Organic Inspirations flyttat fram sin planerade lansering i maj till september 2020. Med bakgrund av tillväxten för första halvåret 2020 räknar vi inte med en högre tillväxt för helåret 2020 jämfört med 2019 men vi har nu flera faktorer som pekar på att tillväxttakten för koncernen kommer att öka ordentligt från och med Q4 2020 och att vi under första halvåret 2021 kommer kunna hålla en betydligt högre tillväxt än under 2020.

Avslutningsvis vill jag förbereda dig som aktieägare på mycket nyheter under hösten och vintern 2020 som jag hoppas kommer ge dig en ännu bättre bild av vart vi är på väg. Nedan i rapporten kan du läsa mer om respektive dotterbolags framsteg under kvartalet samt de intressanta satsningar vi har att se fram emot i närtid.

Ser fortsatt fram emot en spännande och givande framtid

Bifogat finns pressmeddelandet i sin helhet.

 

Scandinavian Health Innovations AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden januari-mars 2020

Stockholm den 20 maj 2020

Januari-mars 2020 (jämfört med januari-mars 2019)

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 270 TKR (1 868 TKR), en ökning med cirka 22 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -529 TKR (-587 TKR).
 • Soliditeten uppgick till 25 procent (30 procent).
 • Kassaflödet från den löpnade verksamheten för perioden uppgick till -896 TKR (-60 TKR).
 • Resultat per aktie -0,2 SEK (-0,4 SEK).

Väsentliga händelser under perioden

 • Scandinavian Health Innovations (SHI) förvärvar 630 000 B-aktier och 70 000 A-aktier och blir huvudägare i Organic Inspirations AB (publ).
 • SHI:s dotterbolag Natural Shop Europe AB lanserar sin webbshop.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • SHI:s dotterbolag Natural Shop Europé AB beslutar om spridningsemission.

VD kommentar

Nu är det 10:e kvartalet i rad som vi uppvisar tillväxt. Det första kvartalet 2020 har varit ett av de mest utmanande sedan starten. Det som sker i omvärlden påverkar alla företag och jag är oerhört stolt över att vi trots dessa tider uppvisar en tillväxt om cirka 22 procent jämfört med samma kvartal 2019. Resultatet påverkades negativt av att vi under kvartalet haft två dotterbolag som gjorts redo inför sina lanseringar och därmed haft höga kostnader och små intäkter under det första kvartalet. Båda dessa förväntas uppvisa betydligt bättre siffror under andra kvartalet 2020. Jag har tillsammans med vårt team arbetat målmedvetet med att uppdatera strategin och anpassa verksamheten efter de förändringar som sker. Vi har bl.a. infört möjlighet till hemleverans av alla produkter vi säljer i koncernen samt underlättat för våra kunder att även få paket lämnade utanför dörren utan personlig kontakt. Vi har uppdaterat vår expansionsplan för 2020 för samtliga dotterbolag med än mer fokus på online. Vi har nu satt en ny plan som vi är övertygade kommer ge fortsatt positiv effekt i omsättningen trots rådande marknadsläge.

Under mars månad lanserade vi Natural Shop med mycket gott resultat och vi ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget. Med en tillväxt om 29% i april jämfört med mars har beslut tagits om en nyemission i Natural Shop i syfte att tillföra kapital för tillväxt. Dr Sannas fortsätter att växa och i mars uppvisade Bolaget en tillväxt om över 100% i jämförelse med mars 2019. Vi fortsätter att utveckla flertalet nya produkter och i närtid väntar 4 st nya lanseringar.

Lanseringen av Youngevity kommer att skjutas på framtiden. I rådande läge bedömer vi att koncernens personalresurser bäst investeras i de bolag som redan uppvisar en stark tillväxt. De gör att antalet produktlanseringar i år blir betydligt färre men det påverkar inte vår målsättning att hålla en högre tillväxttakt i år än under 2019. Nu senast i maj har vi kunnat följa vårt dotterbolag Organic Inspirations ABs smyglansering av den nya plattformen Ekoappen 2.0. Mottagandet har varit fantastiskt både från företag/partners och besökare. Vi kommer att följa framstegen de kommande månaderna då den nya versionen av appen lanseras, i kombination med flera nya funktioner på plattformen. Nedan i rapporten kan du läsa mer om respektive dotterbolags framsteg under kvartalet samt de intressanta satsningar vi har att se fram emot i närtid.

Vi har ett mycket intressant år framför oss och vi arbetar målmedvetet med att fortsätta uppvisa en god tillväxt de kommande kvartalen!

Ser fortsatt fram emot en spännande och givande framtid!

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapporten för perioden april-juni 2020 publiceras den 26 augusti 2020.

Bifogat är pressmeddelandet i sin helhet

SHI:s dotterbolag Natural Shop beslutar om spridningsemission och avger verksamhetsuppdatering

Scandinavian Health Innovations AB (publ) (”SHI”) har under hösten och vintern investerat i dotterbolaget Natural Shop Europe ABs (”Natural Shop” eller ”Bolaget”) tekniska plattform som erbjuder hälsoprodukter och kosttillskott online. Bolaget har under mars månad lanserat sin webbshop på den svenska marknaden med lyckat resultat. Bolaget ser stora möjligheter för tillväxt och har idag beslutat att genomföra en spridningsemission om ca 1 mkr till en pre-money värdering om 10 mkr.

SHI har under 2019 påbörjat verksamhet i det helägda dotterbolaget Natural Shop Europe AB. Bolaget har inlett samarbete med ett expertråd bestående av bland annat en läkare, en immunolog och en hudterapeut som tillsammans väljer ut produktutbudet som Natural Shop distribuerar online. Efterfrågan på hälsoprodukter och kosttillskott förväntas öka, och i rådande läge, då en god hälsa är i fokus, hoppas vi på en ytterligare ökad hälsomedvetenhet i Sverige. Satsningen är i enlighet med SHIs långsiktiga strategi med en ökad närvaro online och att göra fler hälsoprodukter tillgängliga för hälsomedvetna konsumenter.

Plattformen lanserades under mars 2020 på den svenska marknaden och målsättningen är att under 2021 lansera på flera marknader inom EU. Produktutbudet kommer att utökas varje månad under året med målsättning att ha ett komplett produktsortiment med naturliga, ekologiska och hållbara hälso- och hudvårds produkter i december 2020.

Efterfrågan på Natural Shops produkter har, trots begränsade sälj- och marknadsinsatser, varit högre än beräknat och därför har beslut fattats att genomföra en spridningsemission om ca 1 mkr till en pre-money värdering om 10 mkr. Natural Shops försäljning har varit igång under mars och april månad och omsättningen respektive månad uppgick till 74 tkr och 96 tkr, vilket motsvarar en omsättningstillväxt om cirka 29 procent. Antal kunder ökade med 183 procent under samma period. Målsättningen med spridningsemissionen är dels att marknadsföra Bolaget samt att tillföra kapital för vidare expansion. Resultatet av emissionen planeras att presenteras under juni 2020.

Jag är både glad och överväldigad över den positiva responsen vi hittills har fått från kunder och samarbetspartners. Detta är bara början och vi ser flera förbättringar som kommer implementeras närmsta månaderna som har potential att ytterligare öka tillväxttakten. Jag ser fram emot att fortsätta ta Natural Shop till nya nivåer och skapa en hälsosammare värld tillsammans med våra kunder och aktieägare, säger Robin Grannesberger, COO på Natural Shop Europe AB.

Pressmeddelandet är bifogat i sin helhet

 

Scandinavian Health Innovations presenterar planer för 2020

Scandinavian Health Innovations AB (publ) (”SHI” eller ”Bolaget”) presenterar planer och målsättningar för år 2020 innehållande nya varumärken, fler förvärv och en målsättning om att lansera över 30 stycken nya produkter.

SHI arbetar utefter flera interna nyckeltal och målsättningar som historiskt visat en tydlig positiv effekt på dotterbolagens omsättning och resultat. Det nyckeltalet som haft störst effekt är antal produktlanseringar. Dotterbolagen har uppvisat både ökad omsättning, ökad försäljning per kund samt ökning i antalet nya kunder vid varje lansering som genomfördes under 2019. Bolaget har därför under 2019 kraftigt ökat sin produktutvecklingstakt och har som målsättning att under 2020 lansera 30 stycken nya produkter under dotterbolagens olika varumärken, detta kan jämföras med att nuvarande produktutbud består av 26 produkter och att fyra nya produkter lanserades under 2019.

Bolaget har under 2019 startat två nya varumärken som lanseras under 2020 samt genomfört sitt första förvärv. Målsättningen är att fortsatt hålla en hög expansionstakt samtidigt som fler förvärv kommer genomföras. Bolaget fortsätter att föra dialoger kring förvärv med flertalet företag med god potential till ökad tillväxttakt och synergieffekter för koncernen. Arbetet fortsätter med målsättningen att genomföra 1-2 förvärv per år de kommande tre åren.

 • Jag anser att detta är den i särklass mest intressanta tiden sedan starten att vara aktieägare i Scandinavian Health Innovations. Detta år har vi oerhört mycket att se fram emot som kommer påverka både vår omsättning och tillväxttakt positivt. Att vi nu under 2020 bl.a. kommer lansera två nya varumärken och över 30 nya produkter kommer att ge stor effekt på vår omsättning. Ser fram emot ett spännande år fullt av nyheter tillsammans med våra delägare och kunder, säger Daniel Ehdin, VD på Scandinavian Health Innovations.

Scandinavian Health Innovations är sedan februari 2018 noterade på Nordic SME under kortnamnet SHI MTF.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@drsannas.se, tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Scandinavian Health Innovations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2020, kl. 08.30.

Pressmeddelandet i sin helhet är bifogat

 

Scandinavian Health Innovations offentliggör bokslutskommuniké för 2019

Scandinavian Health Innovations offentliggör bokslutskommuniké för 2019

Oktober-december 2019 (jämfört med oktober-december 2018)

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 874 TKR (2 013 TKR), en ökning med cirka 43 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 287 TKR (-997 TKR)
 • Soliditeten uppgick till 38 procent (15 procent).
 • Kassaflödet från den löpnade verksamheten för perioden uppgick till 1 171 TKR (-1 000 TKR).
 • Resultat per aktie 0,1 SEK (-0,7 SEK)

Januari-december 2019 (jämfört med januari – december 2018)

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 9 413 TKR (6 547), en ökning med cirka 44 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -583 TKR (-3 660).
 • Soliditeten uppgick till 38 procent (15 procent).
 • Kassaflödet från den löpnade verksamheten för perioden uppgick till 184 TKR (-4 560 TKR).
 • Resultat per aktie -0,3 SEK (- 2,5 SEK)

Väsentliga händelser under perioden

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Scandinavian Health Innovations förvärvade 630 000 B-aktier och 70 000 A-aktier i Organic Inspirations AB genom nyttjandet av optionsavtal och köpeskillingen uppgick till 35 000. Per idag så äger Bolaget totalt sett 65 % av kapitalet och ca 67 % av rösterna i Organic Inspirations AB.

VD kommentar

Bästa aktieägare,

I denna rapport har vi mycket att fira. Jag är både stolt och glad över det vi har åstadkommit under 2019. Att vi uppvisat tillväxt varje kvartal under 2019, det bästa med ca. 71 procent, samtidigt som vi kraftigt minskat kostnaderna är något som bekräftar att vi har en mycket ljus framtid att se fram emot. Att vi dessutom detta kvartal vänder hela koncernen till vinst är en början på en framtid där du som delägare snart kan förvänta dig en ännu snabbare tillväxt.

Utöver att vi ökat omsättningen med ca. 43 procent och vänt till vinst under kvartalet har vi även genomfört vårt första förvärv. Vi är sedan 7 januari 2020 huvudägare i Organic Inspirations AB som arbetar med att utveckla tekniska plattformar riktade mot hälsomedvetna konsumenter i syfte att få fler att välja naturligt, ekologiskt och hållbart. Det är något som inte bara ligger oss varmt om hjärtat utan också något som har potential att kraftigt öka vår tillväxt och våra varumärkes kännedom bland hälsomedvetna konsumenter. Redan under våren kommer du som aktieägare förstå potentialen i Organic Inspirations när de lanserar nya Ekoappen 2.0, en modern teknisk plattform som kommer finnas både online och som app. VD Ninnie Wikström siktar på att redan under andra halvåret i år vända bolaget till vinst.

Vi har nu ett mycket spännande år att se fram emot fullt av nya lanseringar, nya varumärken och ytterligare förvärv.

Att vår koncern nu vänt till vinst öppnar upp för fler marknads- och försäljnings investeringar som ytterligare kommer kunna öka vår tillväxttakt. Enkelt uttryckt: Sedan starten är detta den i särklass mest intressanta och spännande tiden att vara aktieägare. Aldrig tidigare har vi haft så mycket att se fram emot de kommande kvartalen. I denna rapport redogör vi för några av våra dotterbolags satsningar under 2020.

Ser fortsatt fram emot en spännande och givande framtid

 

Nästa rapporttillfälle

Delårsrapporten för perioden januari-mars 2020 publiceras den 21 maj 2020.

Delårsrapporten i sin helhet kan du läsa här

Pressmeddelandet i sin helhet är bifogat

 

Scandinavian Health Innovations genomför förvärv av Organic Inspirations AB

Scandinavian Health Innovations ABs (publ) (”SHI” eller ”Bolaget”) förvärvar 630 000 B-aktier och 70 000 A-aktier motsvarande cirka 65 procent av kapitalet och cirka 67 procent av rösterna i Organic Inspirations AB (”Organic Inspirations” eller ”OI”). Investeringen sker genom nyttjande av optionsavtal och köpeskillingen uppgår till 35 000 SEK. Organic Inspirations kommer att konsolideras i SHIs räkenskaper från och med 7 januari 2020.

SHI har tidigare kommunicerat avsikten att de närmsta åren utöka koncernen med flera bolag, både genom samarbeten och förvärv. Bolaget och dess nuvarande dotterbolag har under året inlett ett samarbete med Organic Inspirations och dess tekniska plattform Ekoappen i syfte att långsiktigt kunna effektivisera och accelerera tillväxten online. Organic Inspirations är nu i en spännande fas där de avser lansera nya ekoappen.se och Ekoappen 2.0 under 2020 där SHI ser flera beröringspunkter som kommer skapa mervärde för samtliga varumärken, dess kunder och därmed också Bolagets aktieägare.

 

SHI tecknade tidigare i år 25 000 B-aktier i Organic Inspirations emission till en pre-money värdering om 10 MSEK, emissionen tillförde Organic Inspirations ca 1,1 MSEK. I samband med att SHI och dess dotterbolag i början av 2019 inledde ett närmare samarbete med Organic Inspirations tecknades även ett optionsavtal med grundaren och VD Ninnie Wikström. Optionsavtalet, som SHI idag valt att nyttja, innebär att SHI den 7 januari 2020 förvärvar ytterligare 630 000 B-aktier och 70 000 A-aktier i Organic Inspirations till den totala köpeskillingen om 35 000 SEK. SHIs innehav efter transaktionen uppgår till totalt 655 000 B-aktier och 70 000 A-aktier motsvarande cirka 65 procent av kapitalet och cirka 67 procent av rösterna. Organic Inspirations kommer att konsolideras i SHIs räkenskaper från och med 7 januari 2020.

SHI består efter förvärvet av fyra dotterbolag med målsättningen att under 2020 bli ännu fler.

Scandinavian Health Innovations AB (publ) aktie handlas sedan februari 2018 på NGM Nordic MTF under kortnamnet SHI MTF.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shinnovations.se, tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Scandinavian Health Innovations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2019, kl. 16.00.

Pressmeddelandet i sin helhet är bifogat